Merke

Datum:

Oanfang:

Omskriuwing:

8.30 Kofje op it fjild
9.00 Keatse op it keatsfjild
10.00 - 12.00 Bernespultsjes op it merkefjild
14.30 Expeditie Robinson
15.00 - 16.00 Bernesweef
16.00 Kleintje Matinee op it fjild
20.30 Seal iepen
21 .00 De Weidumer Jûn

Besjoch it merkeboekje fan 2018 (PDF)

Merke