Sunday Session mei HOTSTOP

Datum:

Oanfang:

Omskriuwing:

Fan dit jier ôf wolle we Sunday Sessions hâlde yn it doarphûs. Dat dogge wy op 'snein' dat is wol logysk tink ik. De band vol Weidumers sil ôftraapje. HOTSTOP spilet op 8 april fan in oer as 16.00 oer ôf yn de lytse seal. Tagong is fergees! 

Sunday Session mei HOTSTOP