De Aktiviteitekommisje Doarpshûs Weidum

De Aktiviteitekommisje Doarpshûs Weidum organisearret aktiviteiten dy't ûngewoan binne. Sa is de kommisje begûn mei "kleintje kerstbal". Ek is in kear in film-maraton hâlden en fansels it stampotte-buffet. In fêst ûnderdiel is de Roekeloop yn septimber. Mar it doel fan de kommisje is dat in nije aktiviteit oerdroegen wurdt oan in feriening. Sa kriget de kommisje wer romte om nije aktiviteiten op priemmen te setten.

« werom

Kontakt

Saco Hemstra Sânpaed 29 9024 ED Weidum 058-2519737