Finster op Fryslân

Wizige op 27-06-2018, 10:02:44

Finster op Fryslân

Te sjen by Finster: in nij portret yn de searje 'Showtime!' fan Tryntsje Nauta. Dit is Yme, hy is drummer by de Harmonie yn Weidum. It ynterview stiet op www.finsteropfryslan.frl.

 

« werom