Finales Jue de pelote

Datum:
10 juny 2022

Oanfang:
18.00 oere

Lokaasje:
Keatslân

Omskriuwing:

Ofsluiting fan de pelotekompetysje fan de federaasje
Organisaasje: Jan en pelotekommisje fan de federaasje
Skiedsrjochters: Troch de pelotekommisje fan de federaasje
Prizen: Krânsen, en earetekens