Stichting

De Stichting Doarpshûs Weidum soarget foar it behear fan it gebou. De planning fan de frijwilligers en de aginda. Fierder drage se soarch foar it finansjeel sûn halden fan it gebou en de stichting en it ûnderhald fan it pand.

De stichting bestiet út:

Wybo Smids - Foarsitter - 06 51368317
Lucy Brouwer - Fise foarsitter - 06 27347372
Johann Faber - Ferhier - 06 20435952
Franci Heeger - Ponghâlder
Marieke Wijnstra - Frijwilligers
Nico Noorman - Bouw & ûnderhâld
Henk-Jan Visser - Bouw & ûnderhâld
Ronnie Dorant - Bouw & ûnderhâld
Remmelt Bouma - Jeugdhonk
Sietske van der Leest - Algemien Lid
Gisi Lukkes - Bûtenlânske saken 

Coronafirus maatregels Doarpsh没s
Jierferslach Stichting 2018/2019
SimmerBBQ '18
Weidumer muziekquiz 2018
Ynfoj没n gemeentlike weryndieling 19-4, 20.00 oere
Vrijwilligers gezocht!
TSO-vrijwilliger gezocht voor tussenschoolse opvang
Nije side Weidum.eu online

Klik hjir foar de stichting aginda

Kontakt

Hasto in fraach oan de stichting, of wolst gewoan wat kwyt?
Lit it ús dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.