Stichting

De Stichting Doarpshûs Weidum soarget foar it behear fan it gebou. De planning fan de frijwilligers en de aginda. Fierder drage se soarch foar it finansjeel sûn halden fan it gebou en de stichting en it ûnderhald fan it pand.

De stichting bestiet út:

Lucy Brouwer - Foarsitter - 06 27347372
Remmelt Bouma - Ferhier - 06 11945449
Pytrik Meindertsma - Ponghâlder
Marieke Wijnstra - Frijwilligers
Theo Visser - Bouw & ûnderhâld
Ronnie Dorant - Bouw & ûnderhâld
Anja van Zutphen - Algemien Lid
Frans Johan vd Gaast - Algemien lid

WeidumDH@hotmail.com
 

Gl锚sfiber (Glasvezel) yn Weidum
Coronafirus maatregels Doarpsh没s
Jierferslach Stichting 2018/2019
SimmerBBQ '18
Weidumer muziekquiz 2018
Ynfoj没n gemeentlike weryndieling 19-4, 20.00 oere
Vrijwilligers gezocht!
TSO-vrijwilliger gezocht voor tussenschoolse opvang
Nije side Weidum.eu online

Klik hjir foar de stichting aginda

Kontakt

Hasto in fraach oan de stichting, of wolst gewoan wat kwyt?
Lit it ús dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.