Stichting

De Stichting Doarpshûs Weidum soarget foar it behear fan it gebou. De planning fan de frijwilligers en de aginda. Fierder drage se soarch foar it fiansjeel sûn halden fan it gebou en de stichting en it ûnderhald fan it pand.

De stichting bestiet út:

Wybo Smids (Foarsitter),  Johan Faber (Ferhier), Lucy Brouwer, Henk-Jan Visser, Ronnie Dorant, Marieke Wijnstra, Sietske van der Leest, Gisi Lukkes, Remmelt Bouma


Klik hjir foar de stichting aginda

Kontakt

Hasto in fraach oan de stichting, of wolst gewoan wat kwyt?
Lit it ús dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.