Doarpsenerzjy Weidum is in inisjatyf fan ferieniging It Nut Weidum. It is in selsstannige koöperaasje mei in eigen bestjoer.

Doarpsenerzjy:

Mear witte? Gean nei www.weidumduurzaam.frl.

Nijs fan de Enerzjykoöperaasje: Doarpsenerzjy Weidum
Postcoderoos projekt

Aanmeldingsformulier

Kontakt

Hasto in fraach oan de Enerzjykoöperaasje, of wolst gewoan wat kwyt? Lit it ús dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.