Nijs fan It Nut juny 2024
Slachtedykrintocht 2024
Wandelaar in Weidum
Nieuws vanuit Nij Dekama, juni 2024
Ikoan fan Bears: Theo Westendorp
Strjittekeatsen Weidum 2024
Ikoanen fan Weidum, Jellum en Bears: Hink Kingma en Aukje Kingma-Wijnstra
Nijs fan de doarpskeamer
Duurzame Markt op 15 juni
Opening Beweeg & Beleeftuin
GoudenSpiker
Nieuws vanuit Nij Dekama, april 2024
De Johanneskerk in Weidum
Kika Extrema 2024
Nijs fan It Nut april 2024
Aaisykje mei it Roekenest
Benefiet concert - voor Kika
Marathon finale Ljouwert
Duurzame Markt op 16 maart: de repair editie!
Hûs oan hûs aksje
Nijs fan It Nut desimber 2023
Restauraasje tsjerke Weidum
Nieuws vanuit Nij Dekama december 2023

Nijsarchyf

It nijs fan 2023
It nijs fan 2022
It nijs fan 2021
It nijs fan 2020
It nijs fan 2019
It nijs fan 2018
It nijs fan 2017
It nijs fan 2016
It nijs fan 2015
It nijs fan 2014
It nijs fan 2013
It nijs fan 2012
It nijs fan 2011
It nijs fan 2010
It nijs fan 2009
It nijs fan 2008

Aginda