Earste help

Minsken dy't fia har wurk in BHV kursus dien hawwe kinne har oanmelden op www.hartslagnu.nl

Dan krije jo in melding oer in kalamiteit yn Weidum.

Rûnkranter

De Rûnkranter is
de Doarps- en skoallekrante fan Weidum, Jellum en Bears. De krante komt fjouwer kear yn it jier út mei in hjerst- winter- maitiids- en simmernûmer. Hast tips?
Mail it dan even nei ien fan de redaksjeleden 

De redaksje bestiet út:

Marineke van der Zijpp
marineke.vdzijpp@hetnet.nl

Janny Bottema
jannybottema@gmail.com

Katja Westra
k.westra@planet.nl

Mariska de Boer
hoeks813@planet.nl

 

 

Wichtige adressen

Doarpshûs Weidum
Bornialeane 1
9042 EL Weidum
Tel: 058-2519426 / 06 51368317
Mail: info@weidum.eu

Basisschool IT Pertoer
Bumaleane 1
9024ET Weidum

Huisartsenpraktijk it Kleaster
It Kleaster 1
9089 BX Wytgaard
Tel: 058-7634513

Folkslied

Weidumer folkslied

YnternetCIE Weidum

Wybo Smids (Foarsitter)
Nanne Hoitenga (Technyk)

It wapen fan Weidum

Wapen fan Weidum

De trepgevels steane foar de edele states fan Weidum: Dekema, Hania, Walta, Papma en Wobbema. De Noardstjer stiet foar it rjochthûs yn Weidum. De rút it it wapen Walta stiet foar de rjochtspraak. - ek Ingus: symboal fan de fruchtbere Memme Ierde.-