Ikoanen fan Weidum, Jellum en Bears: Hink Kingma en Aukje Kingma-Wijnstra
Ikoanen fan Weidum: Jeltsje Flapper-Venema
Ikoanen fan Weidum: Jikke de Groot-de Jong
Ikoanen fan Weidum: Jetske de Groot-Hovinga
Ikoanen fan Weidum: Douwe Brandinga
Ikoanen fan Weidum: Lynke de Jong-Suierveld
It Rûnkranter testpanel op 'en paad mei de Greidhoeke-app

Aginda