Nut

It Pleatslik Nut beherticht de belangen fan it doarp Weidum. Yn it bestjoer sitte fiif Weidumers dy’t sa’n tsien kear yn it jier fergaderje oer allerhanne saken dy’t mei it doarp te krijen ha. Jo kinne bygelyks tinke oan ûnderwerpen as strjitmeitsjen, restauraasjes, plannen mei it grien, gemeentlike weryndieling en de heak om Ljouwert. It Nut hat oer dy saken geregeld kontakt mei de gemeente. Ek skriuwt It Nut yn oerlis mei de doarpsbewenners ien kear yn de tsien jier in doarpsfyzje. It Nut organisearret yn ’e maitiid altyd in foar elk tagonklike jûn ‘Ter lering ende vermaeck’. Yn ’e hjerst folget de jierlikse ledegearkomste mei al of net in bestjoersoerdracht. Beide byienkomsten binne meastal yn it doarpshûs. Ha jo fragen of wolle jo lid wurde fan It Nut, stjoer dan in mail nei de skriuwer. Of kom efkes del by ien fan de bestjoersleden.

Bestjoersleden: J. de Boer, S.T. Duursma, F. Heeger, G. van der Meer en S. Swierstra


Kontakt

Hasto in fraach oan it NUT, of wolst gewoan wat kwyt?
Lit it śs dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.