Foarljochting postcoderoosprojekt

Datum:
30 jannewaris 2020

Oanfang:
20.30

Lokaasje:
Doarpshûs

Omskriuwing:

Ynfo jûn oer it PostcodeRoosproject:

https://www.weidum.eu/enerzjykooperaasje/nijs-fan-it-postcoderoosprojekt.html