Frijwilliger fan it jier.

Datum:
1 juny 2020

Oanfang:
GIET NET TROCH

Lokaasje:
Doarpshûs

Omskriuwing:

1 juny (Twadde Pinksterdei) Frijwilliger fan ‘t jier 2020
Wa wurdt nei Pietsje Bosma, Klaas Ploegh, Harm Hallema , Klaas Rodenhuis, Patrick Kramer, Ait Jan Bouma, Sjoerd van der Vegt  & Wybo Smids de frijwilliger fan ’t jier 2020? 
09:00 sammelje by it Weidumer Doarpshûs en mei ús allen yn optocht nei..?