Inez Timmer

Datum:

Oanfang:

Lokaasje:
Doarpshûs

Omskriuwing:

nez Timmer mei it ferhaal oer it wraldferneamde 
liet "Lili Marleen". Mear ynfo folget!