Jierfergadering It Nut

Datum:
29 febrewaris 2024

Oanfang:
20.00 oere

Lokaasje:
Doarpshûs Weidum