Jierfergadering St Doarpshûs Weidum

Datum:
18 april 2024

Oanfang:
20.00 oere

Lokaasje:
Doarpshûs Weidum, lytse seal