Ledepartij Bern

Datum:
5 juny 2022

Oanfang:
13.00 oere

Lokaasje:
Keatslân

Omskriuwing:

Opjaan : Jacqueline (0683709030) of fia de keatsapp
Organisaasje : Beert Pieter, Reni en Jacqueline
Prizen : Kransen en earetekens