Mei IISclub nei Thialf

Datum:
14 febrewaris 2024

Oanfang:
20.15

Lokaasje:
Thialf

Omskriuwing:

Us twadde aktiviteit dit jier. De promoosje wie sneon 13 jannewaris al troch ien fan de haadpersoanen sels!

Lês it troch, jouw dy op en dan in geselliche jûn meitsje!

ûndersteande link nei ûs facebook pagina. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=882826113850385&set=a.512376820895318&__cft__[0]=AZXszq7mfn1ZB4UXp6_Z0UG61dWtFSZlGg-d4RVKm28NSIPaNix-b4EP8z7eyQldXlxNQL72xnJfyJkSS9TTFZ-U-FKDv1fcwhNQEe6O7g6NpYz_hClKg8Cwwwncgu4JKhZCo2hfOzYU5fDMqvR4ykuIgiSdankswGj_8bPacf1d1TjBAsOTp7VwAIkug_5MlE9-KOyHqAtZBOoSWPNB6MJT&__tn__=EH-y-R

 

Mei IISclub nei Thialf