Merke 2022 - Freed

Datum:
15 july 2022

Oanfang:
08:30 oere

Omskriuwing:

08:00 - Keatsen
10:30 - Bernematinee
12:00 - 15:00 - Matinee (Orkest Butterfly)
12:00 - Bernebarren
15:00 - 18:00 - Lekker ite en neisit
16:00 - keatsen (finales)
21:00 - Muzyk yn de seal (Flame Coverband)

 

Merke 2022 - Freed