Begraffenisferiening 'De laatste eer'

Begraffenisferiening 'De laatste eer'

Us feriening hat ûngefear 245 beteljende leden yn Weidum en omkriten.

De útfeart wurdt fersoarge troch útfeartfersoarger Anna Bijlsma te Garijp.

Wy hawwe ús eigen dragers. De kontribúsje bedraagt yn 2024: € 17,50,- per persoan. Bern oant 18 jier binne fergees lid. De ledekoarting bedraagt yn 2024: € 800,- per stjêrgefal.

« werom

Kontakt

Monique van Gijzen
Hegedyk 1
9024 EA Weidum
Tel. 058-2519463

Webside:
laatsteeer.weidum.eu/