Begraffenisferiening 'De laatste eer'

Begraffenisferiening 'De laatste eer'

Us feriening hat ûngefear 245 beteljende leden yn

Weidum en omkriten. De útfeart wurdt fersoarge

troch útfeartfersoarger Faber te Wommels.

Wy hawwe ús eigen dragers. De kontribúsje bedraagt

yn 2021: € 17,50,- per persoan. Bern oant 18 jier binne

fergees lid. De ledekoarting bedraagt yn 2021: € 800,-

per stjêrgefal.

« werom

Kontakt

Monique van Gijzen
Hegedyk 1
9024 EA Weidum
Tel. 058-2519463

Webside:
laatsteeer.weidum.eu/