Biljert en kaartclub

Us club hat op it heden 83 leden. De biljertkompetysje wurdt op alle tiisdeitejûnen spile fan mids septimber oant en mei maart oant likernôch 23.00 oere ta.

Der wurdt spile yn trije ferskillende klassen (A, B en C-klasse) op 4 biljerts.

A-klasse: Mei in gemiddelde fan 1,00 en heger Tal dielnemers: 19

B-klasse: mei in gemiddelde fan 0,70 oant 1,00 Tal dielnimmers: 20

C-klasse: mei in gemiddelde oant 0.70 Tal dielnimmers: 19

De kaartkompetysje 'skutjassen' wurdt ien kear yn de twa wiken op in freedtejûn spile.

Oanfang 19.30 oere.

« werom

Kontakt

Tjebbe de Vries

Hanialeane 25

9024 EP Weidum

0624819763