Folksdunsjen Mei swier fan de flier

Yn Weidum is al jierren op tiisdeitemiddei tusken 14.00 oant 15.30 oere in folksdûnsgroep aktyf.

Wy begjinne meastal op de tredde tiisdei yn septimber en geane troch oant ein april fan it folgjende jier.

Oanfoljende aktiviteiten:

« werom

Kontakt

Saakje de Boer

doekelesaakje@kpnmail.nl