Gymnastykferiening K.V.V.

KVV Weidum eo Alle woansdeis wurdt gymnastyk jûn yn it doarpshus troch gymjuffen dy't dêr it foech foar ha. Moarns is der gymnastyk foar de 45+ en middeis foar de bern. Troch it opheljen fan âld papier kin de kontribúsje leech bliuwe. Wolle jo mear witte of fergees in kear proefdraaie, nim dan kontakt op mei Sigrid Dorant: 2501080 Wil je meer weten of gratis proefdraaien bel dan met Sigrid: 2501080 KVV Weidum eo

« werom

Kontakt

Foarsitter: Baukje van der Hem, Sânpaed 32, 9024 ED Weidum

Skriuwer: Sigrid Dorant, Sanpaed 24, 9024 ED Weidum, til. 2501080

Webside:
kvv.weidum.eu