Sjongerij Weidum

Sjongerij Weidum is wer los. Us koar bestiet yn 2025 30 jier!!!!! Us dirigente, Anna Bonnema út Harns, sy komponearret, arranzjearret en dirigearret noch ferskillende oare koaren. Sy hie der wol nocht oan om op snein noch in koar te begelieden en sy is entûsjast oer ús koarklank. En wy fine it hartstikke moai om ús repertoire út te wreidzjen mei nije, lekkere flotte, mearstimmige nûmers. It koar bestiet op it stuit út in mix fan froulu en manlju. De measten binne Weidumers, mar der komme ek inkele sjongers út doarpen út ‘e omkriten. Wy sjonge op sneintemiddei fan 16.30-18.30 oere  as op freedtejun 19.30-21.30 oere. De Sjongerij Weidum rippetearret fan septimber oant en mei maaie. Kinst altyd wolris lâns komme jer!!

« werom

Kontakt

Lucy Brouwer Idzerdaleane 1 9024 EE Weidum 06-27347272