Stichting Volksvermaak Weidum

Ien kear yn it jier rint hiel Weidum út om meielkoar Merke te fieren. Trije dagen fol mei spul, sport en supergeselligens!! By de organisaasje moat in soad taret wurde en dêr hat it bestjoer altyd in bulte doarpsminsken foar yn ’t spier. Njonken dizze feestdagen wurdt ek it Krystmiel foar misken fanôf 65 jier fersoarge troch 'Stichting Volks Vermaak Weidum'.

« werom

Kontakt

foarsitter : Pytrik van Gunst
pytrik.van.gunst@hotmail.com
06 53237046