Toanielferiening 'Oefening & Vermaak'

'Oefening en Vermaak' is yn har 127-jierrich bestean altyd safolle mooglik meigien mei de tiid. Yn Weidum wenje in protte kreative minsken en dêr makket it bestjoer dan ek tankber gebrûk fan. Wy wolle totaalteater meitsje, makke troch minsken út eigen doarp.

« werom

Kontakt

'Oefening en Vermaak' Idzerdaleane 1 9024 EE WEIDUM E-mail: ynfo@oefeningenvermaak.eu

Bestjoer:

Anton Wijnstra (foarsitter) 06 27064994

Jan Rodenhuis (ponghâlder)

Dieuwke Bouma 

Jan Tiede Bouma 

Jeltsje Kramer

Webside:
www.oefeningenvermaak.eu