Tsjerklike PKN gemeente Westerwert/Mantgum

PKN gemeente Westerwert/Mantgum is ùntstien ùt de 5 gemeentes Weidum, Jellum, Bears, Jorwert en Mantgum. Der is ûngefear ien kear yn 'e moanne in preek yn Weidum, meastentiids yn it Frysk. De tsjerketsjinsten binne foar eltsenien tagonkelijk. De gemeente hat in eigen webside www.PKN-westerwert.frl. Mear informaasje oer de tsjinsten en soksawat fine jo der.

Foar oangelegenheden wat de Weidumer Tsjerke oangiet kinne jo kontakt sykje mei de Koster fan Weidum: Mefr. Geeske Limburg-Visser Lytse Buorren 2 9024 EK Weidum telefoan: 058-2519721

Mei alle oare fragen kinne jo te plak bij de kontaktpersoan fan gem. Westerwert

« werom

Kontakt

Ds. Hinne Wagenaar
Ewerwert 5  
9023AV Jorwert

T: 058-2550998
E: post@hinnewagenaar.nl

Webside:
www.pkn-westerwert.frl