Alvestêdetocht bern 09-01-10

10 jannewaris 2010

Fotograaf: Sepkje v/d Vegt

Op sneon 9 jannewaris rieden sa'n 40 bern de Alvestêdetoch op de iisbaan fan Weidum.