Buurtfeest de Terp

1 july 2012

Fotograaf: Ferskate

Buurtfeest de Terp

14 maaie 2010

Fotograaf: Pier Koopmans / Wybo Smids

13 maaie hat it jierlikse buurtfeest wer plakfn op de Terp. Tema it jier wie: op de Camping!