Greate Buorren

Op âlde kaarten is te sjen dat oan de kant fan de terp dêr’t de Greate Buorren leit, it earste boud waard). De Greate Buorren wie it langst en it wichtichst. Foar 1908 stie oan de Greate Buorren it Grietenijhûs, it gemeentehûs.
De Lytse Buorren wie letter dan de Greate Buorren oanlein.  

« werom