Havenspaad

Op it plak fan it Havenspaad wie eartiids in haven. Dêr leine de frachtskippen (û.o. dy fan Tamminga). Doe’t der letter in suvelfabryk wie brochten se bûter nei Ljouwert en namen se turf mei werom. Yn de santiger jierren fan de foarige ieu is de haven ticht smiten.  

« werom