Skildyk

De Skildyk hat har namme te tankjen oan it feit dat it eartiids in skilpaadsje wie. Wannear’t it ferhurde is, is net bekend. De Skildyk wie froeger de ienigste tagongswei foar auto’s nei de buorren: de brêge oer de haven wie te smel en Hanialeane bestie noch net.  

« werom