BerneIepenloftspul 2017

28 juny 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:23:55

BerneIepenloftspul 2017

Binne jim al by it BerneIepenloftspul west? Pietje Bell en de Binde fan de Swarte Hân! Nee? Wy wol...en it wie geweldich! Us weidumer famkes Rixt Dijkstra en Aaltsje van der Vegt spylje der yn mei! Ik soe sizze bestel noch even kaarten, want eins moatte jo dit gewoan sjen! www.bis2017.nl

(Foto: Janny Dijkstra / Wommels)