Finster op Fryslân

Wizige op 25-07-2017, 12:05:30

Finster op Fryslân

Te sjen by Finster: in nij portret yn de searje 'Showtime!' fan Tryntsje Nauta. Dit is Yme, hy is drummer by de Harmonie yn Weidum. It ynterview stiet op www.finsteropfryslan.frl.

 

« werom