Klein Leed

28 desimber 2011

Klein Leed

Klein Leed gaat om kleine storingen in de openbare infrastructuur of het openbare groen, die met weinig middelen op dezelfde dag of binnen maximaal 3 dagen kunnen worden aangepakt. Voorbeelden: • een verzakking in een trottoir of straat; • begroeiing die uitzicht belemmert met het oog op de verkeersveiligheid; In sommige gevallen zijn wij afhankelijk van derden en kunnen de storingen niet altijd binnen drie dagen opgelost worden, maar dit kun u wel melden via het ’Klein Leed’, • verlichting die niet meer werkt; • vernielingen, bijv. aan bebording, bushaltes e.d. • grondwateroverlast. Dergelijke situaties kunnen gevaarlijk zijn en kunnen schade veroorzaken. Ook veroorzaakt het ergernis bij bewoners als er langere tijd niets aan wordt gedaan. Inwoners van de dorpen constateren vaak zelf deze tekortkomingen en willen dat er op korte termijn wat aan gedaan wordt. Inwoners van de dorpen Inwoners kunnen een Kleinleedmelding doen via de website. Op www.littenseradiel.nl vindt u dit via de linker kolom op de eerste pagina, kies voor “wonen en leefomgeving” daarna voor “Klein Leed” en vervolgens het meldingsformulier dat onderaan deze pagina staat. Hier ziet u op een kaartje welke meldingen al gedaan zijn. Hebt u een nieuwe melding, dan kunt u de locatie op het tweede kaartje aangeven en in een tekstblok de inhoud van de melding en uw naam noteren. U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven. Het telefoonnummer hiervoor is (0515) 334495. Wanneer u een melding van ‘Klein Leed’ doet, graag het volgende doorgeven: • de aard van de klacht; • de locatie en het dorp; • het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aangever. Wat doet de gemeente verder? De gemeente registreert de meldingen van ‘Klein Leed’. Rapportage achteraf geeft aan welke actie is of wordt ondernomen en de reden waarom er eventueel geen actie werd ondernomen. Voor elk dorp wordt periodiek een overzicht opgesteld. Dat overzicht wordt tijdens het jaarlijkse ambtelijk overleg tussen gemeente en Dorpsbelang aan de orde gesteld. Het vormt de basis voor de evaluatie van de aanpak van ‘Klein Leed’ tijdens het overleg. Er wordt ook een algemeen overzicht van het aantal gevallen en de behandeling gemaakt. Dit vormt de basis voor de evaluatie van de aanpak van ‘Klein Leed’ in het algemeen. Wat doet It Nut verder? It Nut zorgt er via de eigen kanalen voor dat de inwoners geïnformeerd worden over de procedure, bijvoorbeeld via de Algemene Ledenvergadering en/of via de dorpskrant. Met de inwoners bekijkt It Nut of de aanpak van de melding werkt. Dorpsbelang baseert zich daarbij op het overzicht van bij de gemeente gemelde gevallen en de ondernomen actie.