Lytse Doarperintocht

21 april 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:58:47

Lytse Doarperintocht

Wat in drokte. De Lytse Doarpsrintocht kaam rûn itenstiid langs Weidum. We wiene der hielendal klear foar! Frijwilligers betanke. En Pytsje foar de hearlike sop! Dit kin wol werris sa!!