Nijs fan It Nut desimber 2023

27 febrewaris 2024

Wizige op 28-02-2024, 09:59:25

Nijs fan It Nut desimber 2023

Desimber 2023

Foar it gefoel reint it al sûnt augustus (mar sa slim sil it wol net wêze) dus de hjerst is begûn. It bestjoer fan It Nut hat al wer in pear kear bymekoar west om in tal saken te bepraten. Ien dêrfan is de Dekemawei. Dêrom kinne jim hjir de lêste ûntjouwings lêze, optekene troch Steven fan de ferkearskommisje.

FERKEAR YN EN OM WEIDUM

Jo ha it grif fernommen, de gemeente is warber mei it feroarjen fan de ferkearssitewaasje.

De Dekemawei is yn desimber twa wiken ticht en dat is net de iennichste kear, want yn maart 2024 sil dat noch in kear gebeure. Der is bûten noch neat fan te sjen, mar der wurdt ek noch hurd wurke oan de plannen foar it ferbetterjen fan de doarpsyngong Hegedyk Súd. Wat stiet der te gebeuren en wat binne de plannen?
 

Dekemawei en Weidumerdyk Wytgaard
Fanút it doarp binne der al langer klachten nei foaren brocht: Der wurdt te hurd riden, de bermen binne min, de oergongen by de brêge fersakje, it asfalt is hielendal fersliten.
It belied fan de gemeente is dat alle diken yn it bûtengebiet yn prinsipe de status 60 km/oere krije.
Wat betsjut dat foar de Dekemawei:

  • Fan 1 desimber ôf is de maksimum snelhyd op de Dekemawei en de Weidumerdyk
    60 km/oere.
  • Yn desimber is de dyk yn wike 49 en 50 ticht om de oergongen fan de Swettebrêge oan te pakken: ûnder it asfalt komme betonnen platen, saneamde ‘stootplaten’, sadat it net wer fersakket.
  • Yn maart (is de planning!) wurdt de dyk sels oanpakt.
  • It asfalt giet der út en wurdt ferfongen troch in nije laach fan ûngefear 5,5-5,8 m. breed.
  • Der komt nije belijning op mei twa strepen, ûngefear in meter fan de kant.
  • Yn de berm komt oan beide kanten in iepen ferhurding fan betonblokken.
  • Op trije plakken yn de rûte komt in snelhydsremjende ferheging yn it asfalt, krektlyk as de ferhegingen tusken Mantgum en Baard.De gemeente lit witte dat bestimmingsferkear mooglik bliuwt; dat it allinne lestich wurdt op de dagen dat it asfalt freesd wurdt en de dagen dat it asfalt oanbrocht wurdt.nDat duorret net lang en de oannimmer nimt kontakt op mei de bedriuwen lâns de dyk om de planning goed ôf te stimmen.  
  • As de dyk klear is wurdt it fytspaed oanpakt. Minne plakken wurde fersterke en der komt in nije laach asfalt.

Entree Hegedyk Súd
It Nut en net te ferjitten Steven Duursma as âld bestjoerslid, is al jierren yn petear mei de gemeente oer it gefaarlike stikje tusken de komgrins en de oanset fan it fytspaad oan de súdkant fan it doarp. Kuierders en fytsers moatte op ’e dyk rinne, wylst in soad auto- en frachtferkear dêr hurd rydt. It is in lang trajekt, mar der wurdt oan wurke en wy hoopje dat we hjir yn elts gefal yn 2024 posityf oer berjochtsje kinne.

Dan noch wat oar nijs fan It Nut:
De bank om de beam op de hoeke fan de Dekemawei en de Wielsterdyk is hielendal opknapt troch Nico Noorman fan It Wiel. Super dat de bank der wer sa kreas by stiet! Oare banken wurde troch de gemeente opknapt mei keunststof planken of nije betonnen poaten, sa as dy op de Dekemawei.

It bestjoer fan It Nut winsket elts in moaie winter ta mei miskien sels wat iis om te riden. 
In sûn en lokkich 2024!!

Fan Franci, Gertjan, Sijtse Auke, Piet en Anton