Aldjiernacht frywilligers

6 desimber 2009

Aldjiernacht frywilligers

Foar âldjiersnacht (nijiersmoarn) sykje wy noch in feriening dy't de frywilligers leverje wol. Dit kin in moai ekstraatsje opleverje foar de klub. Foar mear ynformaasje moast by Klaas Tilma (058 2519661) of Jan Bosma (058 2519413) wêze