Bangma Partij

30 april 2010

Bangma Partij

De keatsferiening hat yn gearwuurking mei Johan de Boer wer in livestream opsetten foar de bangmapartij. De knkb docht gjin live verslach mear fia internet en dat koe fansels net sei Johan. Fandêr in ferslach fia de website fan de Nijekriich! Tidens de partij makket Gert Jan in feslach yn byld en tekst. Dit is de moaite wurdich foar keatsers om útens. Sjoch op www.nijekriich.nl