Doarpsenerzjy Weidum

19 april 2022

Wizige op 22-04-2022, 16:00:35

Doarpsenerzjy Weidum

Doarpsenerzjy Weidum is in inisjatyf fan ferieniging It Nut Weidum. It is in selsstannige koöperaasje mei in eigen bestjoer.

Doarpsenerzjy:

  • leveret griene stroom en gas
  • jout Weidumers de kâns om mei te dielen yn de opbringst fan sinnepanelen
  • helpt de ynwenners by it nimmen fan maatregels om enerzjy te besparjen.

Mear witte? Gean nei www.weidumduurzaam.frl.