Frouljus PC

Wizige op 18-11-2015, 14:55:52

Frouljus PC

Woansdei 19 augustus is de dei fan de 38e Frouljus PC; de wichtichste keatspartij foar froulju. Wa wurde opfolgers fan Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenna Zeinstra?

Sjoch foar mear ynformaasje en de livestream op:

www.nijekriich.nl

 

 

« werom