it kin noch net! Iisbaan Weidum hjoed noch net iepen.

14 desimber 2022

it kin noch net! Iisbaan Weidum hjoed noch net iepen.

Krap oan 4,5 sentimeter dus it kin noch net. Hjoed sil de iisbaan fan Weidum net iepen wêze. Moarn sjogge we wer en litten we it witte!