Jierfergadering IIsklub & Merke

1 novimber 2010

Jierfergadering IIsklub & Merke

Op 5 novimber sil de jierfergadering fan de merke plakfine, tegearre mei de IIsklub. De fergadering start om 20.00 oere.