Jiergearkomste NUT drok besocht

Wizige op 15-02-2019, 08:59:33

Jiergearkomste NUT drok besocht

De Jiergearkomste fan it NUT is drok besocht justerjûn! It jierferslach en notulen fan de gearkomste fan 2017 stean op de side fan it NUT. (www.weideum.eu/nut). Nei it skoft binne we bypraat troch Tialde oer it 'dorpenbudget' en troch Steven oer de Klokken fan Weidum. 

« werom