Kleure by Nij Dekama

10 april 2020

Wizige op 25-05-2020, 09:35:47

Kleure by Nij Dekama

Nei in opropke fanút Patyna wei, wisten de Weidumer bern net hoe hurd at se nei Nij Dekama moasten; mei man en macht waard der kleure en oeral stiet te lêzen 'Noflike peaskedagen!'.