Marathon finale Ljouwert

1 maart 2024

Wizige op 03-03-2024, 11:42:11

Marathon finale Ljouwert

Kommende snein 3 maart is de marathon finale yn Ljouwert. Us doarpsgenoaten en bandleden fan Yme and the farmbreakers, Tjerk en Hylke stean oan de start. Tjerk de Boer start om 14.30 en Hylke de Boer om 16.20. It is machtich om de mannen te sjen striiden. Sa as Tjerk seit: “het gaat veel harder dan je denkt” 
Dat witte we undertusken sels ek al nei de jûn dy’t we as iisclub organiseart hawwe op Thialf. Derneist hawwe de mannen al ferskate podiumplakken pakt dit seisoen!

Dus kom dr hinne, moedich de mannen oan en lit de bern fan us doarp yn de kunde komme mei it marathon riden en de professionals út ús doarp.