'Nieuwe grenzen, nieuwe parels'

27 augustus 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:43:39

'Nieuwe grenzen, nieuwe parels'

In 2017 heeft Omroep LEO een serie gemaakt over de nieuwe dorpen van de gemeente Leeuwarden. De serie heeft de naam meegekregen 'Nieuwe grenzen, nieuwe Parels'.

Omrop Leo befrege Suzan, Andrys, Hilly, Klaes en Franci nei wat Ljouwert der no eins krekt foar doarpen by krige en brocht ûnder oare de 'daily mile' en Nij Dekama yn byld.

De bylden sjochst hjirre.