Nieuws van het Nut

24 april 2009

Wizige op 18-11-2015, 12:01:40


Algemene Nutsvergadering in het najaar van 2009 Het bestuur heeft besloten de algemene Nutsvergadering van dit voorjaar te verplaatsen naar het najaar. Op die avond komt o.a. de nieuwe dorpsvisie aan de orde. Onze oude visie loopt tot 2010 en het is goed om eens te kijken wat er allemaal van terecht is gekomen en waar we mee verder moeten gaan. Wij, Weidumers, kunnen in de visie aangeven hoe wij graag ons dorp zien. Door dit inzichtelijk te maken kunnen we met ons zelf maar vooral met de gemeente communiceren en dingen voor elkaar krijgen. Als bestuur zijn we nu bezig een proces uit te denken om zoveel mogelijk inwoners en bedrijven creatief mee te laten denken. Dat kan inhouden dat we bv. met school iets gaan doen of met de buurtverenigingen. We gaan elke leeftijds- en/of doelgroep benaderen met het verzoek om hier positief aan mee te werken. Verdere informatie over deze avond zal in de volgende Rûnkranter komen te staan. Open communicatie Om een goede communicatie te bevorderen wil het bestuur elk kwartaal één keer vergaderen in het dorpshuis waardoor een ieder die dat wil, langs kan komen voor overleg, vragen of mededelingen. Onze eerst volgende inloopvergadering is donderdag 7 mei a.s. om 20.00 uur. Natuurlijk kunt u, zoals gebruikelijk is, contact met één van de bestuursleden opnemen door te bellen of te mailen. Verder wil het bestuur de Rûnkranter en de website nog meer gaan gebruiken als communicatiemiddel. Daar de website elk moment kan worden beraadslaagd komen in ieder geval het vergaderschema en de notulen van de vergaderingen erop te staan. Onderhoud speeltuin De meeste ouders in Weidum die kinderen hebben in de leeftijd tot ongeveer groep 7 en gebruik maken van de speeltuin hebben in maart een brief ontvangen. Daarin wordt verzocht gezamenlijk dit jaar weer het onderhoud - exclusief het grasmaaien - van de speeltuin te doen. Elke maand zijn er twee gezinnen verantwoordelijk voor de speeltuin. Op de lijst staat de indeling per maand en deze wordt natuurlijk elk jaar weer opnieuw aangepast. Friese Elfstedentocht Op 19 mei vindt de wandeltocht weer plaats en een ieder die aan de Hegedyk woont, wordt verzocht op deze feestelijke dag de vlag uit te hangen. Niet vergeten! Eerst volgende inloopvergadering van it Nut 7 mei, 20.00 uur in het dorpshuis. Namens It Nut, Anita Borghaerts Ebbing Voorzitter : Johannes de Boer, Hegedyk 30, tel: 2519278, johdeboer@hotmail.com Secretariaat : Anita Borghaerts Ebbing, Greate Buorren 13, tel: 2518612, anitaebbingontwerp@planet.nl Penningm. : Franci Heeger, Wielsterdyk 27 , tel: 2519714, f.heeger@versatel.nl Lid : Sjoerd Swiersta, Greate Buorren 37, tel: 2519827 Lid : Anton Wijnstra, Skildyk 15, tel: 2159582, antonwijnstra@gmail.com