Oaljekoeke-aksje

30 desimber 2020

Oaljekoeke-aksje

Yn de nijste Rûnkranter stiet oaljekoeke-aksje fan Harmonie Weidum noch beneamd, dizze aktiviteit giet spitigernôch net troch y.f.m. de lêste regels omtrint koroana.