Strjittekeatsen Weidum 2024

7 july 2024

Wizige op 09-07-2024, 21:17:10

Strjittekeatsen Weidum 2024

Op 9 juli wie d'r wer de jierlikse keatsstriid op de strjitten fan Weidum. Moarns eerst de jeugd en middies mochten de folwoeksenen harren baltsje slaan. Tusken de buien troch wie d'r kriich op strjitte en sitte de banken fol mei publiek. Ek nei ôfrin de pizza's fan Atze, ja die fûlen tige yn de smaak. It wie wer in hiel geregel foar de Nije Kriich kommissje, tank hjirfoar. Op de foto's de winners, 2e en 3e priis by de folwoeksenen!